RADIUS
CCA  Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie 

Over RADIUS

RADIUS is een centrum voor hedendaagse kunst en ecologie. We werken samen met kunstenaars en andere belanghebbenden om het urgente en noodzakelijke verhaal van systeem- en klimaatverandering te vertellen aan de hand van beeldende kunst. We doen dit door middel van een doorlopend programma, bestaande uit tentoonstellingen, publieks- en educatieprogramma's. Zoals systemen bestaan uit versteende verhalen, werken we met kunstenaars aan het vertellen van verhalen die de systemen van de nabije toekomst zullen vormen. Aan de hand van verbeeldingskracht en klimaatactie richt RADIUS zich op het vormgeven van de blauwdrukken voor regeneratieve en duurzame meer-dan-menselijke werelden.

RADIUS is gevestigd in de stad Delft en gestationeerd in het pomphuis en waterbassin behorend aan de Delftse watertoren, een historisch rijksmonument en architectonisch herkenningspunt. Met vijfhonderd vierkante meter ondergrondse tentoonstellingsruimte is ons programma toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving. De naam RADIUS is gebaseerd op de cirkelvormige geometrie van onze tentoonstellingsruimte. In meer poëtische zin dient de radius van iedere cirkel in ons programma het doel om gezamenlijk tot een meer verbreed en gegrond begrip te komen rond onze gedeelde leefomgeving.

De samenhangende crisis van het kapitalisme, sociale en politieke onrust, milieurampen en technologische transformatie wordt steeds urgenter en meer voelbaar, gelijktijdig op lokaal niveau en op een planetaire schaal. Daarbij is de strijd rond sociale emancipatie—en het bewustwordingsproces rond de onderdrukking van bepaalde sociale groeperingen—onlosmakelijk verbonden met de huidige ecologische depressie, waardoor de aandacht opnieuw wordt gevestigd op de kwetsbaarheid van de Aarde en het leven zelf. Kwesties aangaande dekolonisatie, gendergelijkheid en feminisme kunnen naar ons idee niet los worden gezien van hun raakvlakken met ecologie. Binnen ons programma behandelen we dit schema door middel van intersectioneel ecologisch denken: een vorm van kruispuntdenken waarin belangen integraal behandeld worden. Zoals ecologie een web van relaties vormt is het naar ons idee van belang de programmering en de projecten daarbinnen niet als parallelle lijnen te duiden, maar te zoeken naar de punten waarop belangen kruisen en deze integraal, in samenhang, te vertalen naar activiteiten voor onze publieken.

We zijn ervan overtuigd dat kunstenaars een essentiële rol spelen bij het identificeren, bekritiseren en vormgeven van het verhaal rond klimaatverandering en ecologisch verval, niet noodzakelijkerwijs om de wetenschap te helpen met zichtbare oplossingen, maar om morele en ethische vragen te stellen over wat het betekent om vandaag de dag te leven. Binnen ons programma verwelkomen we zodoende kunstenaars en andere belanghebbenden die urgente ecologische kwesties, waaronder klimaatverandering, vervuiling, de teloorgang van biodiversiteit, milieurechten en sociale rechtvaardigheid, rigoureus benaderen.

De locatie van het kunstcentrum in Delft, in de nabijheid van enkele van 's werelds meest toonaangevende wetenschappelijke instellingen, biedt de mogelijkheid om ons te concentreren op samenwerkingen tussen disciplines. In aanvulling op een doorlopend en toegankelijk tentoonstellingsprogramma bieden we een educatief publieksprogramma van lezingen, performances, vertoningen, workshops en seminars, voor zowel een algemeen en meer gespecialiseerd publiek, als voor studenten uit het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs.

Architectuur en Geschiedenis

RADIUS is gevestigd in het pompgebouw met reinwaterkelder dat werd gebouwd in 1918-1919 bij de watertoren uit 1895-1896. RADIUS is gelegen op het terrein van de voormalige gemeentelijke begraafplaats (1829-1874), het huidige Kalverbos, en maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht van Delft. Het watertorencomplex—bestaande uit watertoren, pompgebouw en reinwaterkelder—heeft sinds 2002 de status van rijksmonument.

De watertoren werd in opdracht van het gemeentelijke waterleidingbedrijf, de N.V. Delftsche Duinwaterleiding Maatschappij, gebouwd voor de drinkwatervoorziening. Het pompgebouw met reinwaterkelder, die voor een deel is ingebed in een begroeide heuvel aan de achterzijde van het gebouw, werd in 1918-1919 gebouwd. Het water werd gewonnen uit de ten zuiden van Den Haag gelegen duinen van Monster. De negentwintig meter hoge watertoren is gebouwd in een aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl, naar ontwerp van de Delftse gemeentearchitect M.A.C. Hartman. Je kunt de watertoren bezoeken; klik hier voor verdere informatie en om tickets te reserveren.

RADIUS werd in 2021 opgericht door Niekolaas Johannes Lekkerkerk. De renovatie en de hernieuwde functie van het gebouw als kunstcentrum is gerealiseerd naar een ontwerp van architectenbureau DP6.

Lidmaatschappen

RADIUS is lid van De Zaak Nu en Cultuurtafel Delft.