RADIUS
CCA  Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie 

Over RADIUS

RADIUS is een centrum voor hedendaagse kunst en ecologie. We werken samen met kunstenaars en andere belanghebbenden om het urgente en noodzakelijke verhaal van systeem- en klimaatverandering te vertellen aan de hand van beeldende kunst. We doen dit door middel van een doorlopend programma, bestaande uit tentoonstellingen, publieksevenementen en educatieprojecten. Zoals systemen bestaan uit versteende verhalen, werken we met kunstenaars aan het vertellen van verhalen die de systemen van de nabije toekomst zullen vormen. Aan de hand van verbeeldingskracht en klimaatactie richt RADIUS zich op het vormgeven van de blauwdrukken voor regeneratieve en duurzame meer-dan-menselijke werelden.

RADIUS is gevestigd in de stad Delft en gestationeerd in het pomphuis en waterbassin behorend aan de Delftse watertoren, een historisch rijksmonument en architectonisch herkenningspunt. Met vijfhonderd vierkante meter ondergrondse tentoonstellingsruimte is ons programma toegewijd aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de leefomgeving. De naam RADIUS is gebaseerd op de cirkelvormige geometrie van onze tentoonstellingsruimte. In meer poëtische zin dient de radius van iedere cirkel in ons programma het doel om gezamenlijk tot een meer verbreed en gegrond begrip te komen rond onze gedeelde leefomgeving.

De samenhangende crisis van het kapitalisme, sociale en politieke onrust, milieurampen en technologische transformatie wordt steeds urgenter en meer voelbaar, gelijktijdig op lokaal niveau en op een planetaire schaal. Daarbij is de strijd rond sociale emancipatie—en het bewustwordingsproces rond de onderdrukking van bepaalde sociale groeperingen—onlosmakelijk verbonden met de huidige ecologische depressie, waardoor de aandacht opnieuw wordt gevestigd op de kwetsbaarheid van de Aarde en het leven zelf. Kwesties aangaande dekolonisatie, gendergelijkheid en feminisme kunnen naar ons idee niet los worden gezien van hun raakvlakken met ecologie. Binnen ons programma behandelen we dit schema door middel van intersectioneel ecologisch denken: een vorm van kruispuntdenken waarin belangen integraal behandeld worden. Zoals ecologie een web van relaties vormt is het naar ons idee van belang de programmering en de projecten daarbinnen niet als parallelle lijnen te duiden, maar te zoeken naar de punten waarop belangen kruisen en deze integraal, in samenhang, te vertalen naar activiteiten voor ons publiek.

We zijn ervan overtuigd dat kunstenaars een essentiële rol spelen bij het identificeren, bekritiseren en vormgeven van het verhaal rond klimaatverandering en ecologisch verval, niet noodzakelijkerwijs om de wetenschap te helpen met zichtbare oplossingen, maar om morele en ethische vragen te stellen over wat het betekent om vandaag de dag te leven. Binnen ons programma verwelkomen we zodoende kunstenaars en andere belanghebbenden die urgente ecologische kwesties, waaronder klimaatverandering, vervuiling, de teloorgang van biodiversiteit, milieurechten en sociale rechtvaardigheid, rigoureus benaderen.

De locatie van het kunstcentrum in Delft, in de nabijheid van enkele van 's werelds meest toonaangevende wetenschappelijke instellingen, biedt de mogelijkheid om ons te concentreren op samenwerkingen tussen disciplines. In aanvulling op een doorlopend en toegankelijk tentoonstellingsprogramma bieden we een educatief publieksprogramma van lezingen, performances, vertoningen, workshops en seminars, voor zowel een algemeen en meer gespecialiseerd publiek, als voor studenten uit het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs.